Left Turpināt iepirkties
Jūsu pasūtījums

Jūsu grozā nav preču

Akcija
Lasīt vairāk

BEZMAKSAS piegāde no 50 €
Valūta
Lietuva (EUR €)

Privātuma politika

 

Pēdējo reizi atjaunināta: 11/2023

Šī privātuma politika informē par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, apstrādes termiņu un datu subjekta (“Lietotājs”) tiesībām, kas rodas lietojot interneta vietni https://glassesclub.lv  (“Vietne”).

Mēs apstrādājam jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (“Regula”), kā arī citiem tiesību aktiem, kas regulē privātuma un datu apstrādes jautājumus.

 Izmantojot Vietni, Jūs apliecināt, ka piekrītat šai privātuma politikai un tās noteikumiem.

 1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu pārzinis ir LLC Vision Technologies (reģ.No. 304892261), adrese: Vilnius, Vilkpėdės 22 (Lietuva) (“Pārzinis, mēs, mums”).

Sūdzību vai jautājumu par personas datu apstrādi var uzdot mūsu datu aizsardzības speciālistam, nosūtot to uz: support@glassesclub.eu.  

 

 1. Personas datu apstrādes nolūks un juridiskais pamats

 

Pārzinis apstrādā tādus Lietotāja personas datus, kurus Lietotājs sniedz, veicot pasūtījumu un iegādājoties Vietnes preces un pakalpojumus, un tos, kurus Pārzinis apkopo, kad Lietotājs pārlūko, izmanto vai piesakās citiem Vietnes pakalpojumiem.

 

Jūsu personas dati tiek apstrādāti šādos nolūkos un pamatojoties uz sekojošiem apstrādes juridiskiem pamatiem:

 

 • Preču vai pakalpojumu pasūtīšana, Lietotāju reģistrācija un autentifikācija (juridiskais pamats - līguma noslēgšana vai pasākumu veikšana pirms līguma noslēgšanas pēc datu subjekta pieprasījuma);
 • Informācijas un atbildes sniegšana uz Jūsu jautājumiem (juridiskais pamats - Pārziņa leģitīmās intereses);
 • Pieteikšanās jaunumu saņemšanai (juridiskais pamats – datu subjekta piekrišana);
 • Anonīma statistika par Vietnes izmantošanu Vietnes drošības, funkcionalitātes un integritātes uzturēšanas nolūkos (juridiskais pamats - Pārziņa leģitīmās intereses);
 • Anonīmas statistikas sagatavošana par Vietnes lietošanu (juridiskais pamats – datu subjekta piekrišana);
 • Mārketinga komunikācijas vajadzībām (juridiskais pamats - Pārziņa leģitīmās intereses);
 • Loteriju un konkursu organizēšana (juridiskais pamats - līguma noslēgšana vai pasākumu veikšana pirms līguma noslēgšanas pēc datu subjekta pieprasījuma).

 

Apstrādājot Lietotāju personas datus, mēs izvērtējam privātuma riskus un pielietojam mums pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, kas nepieciešami drošai personas datu apstrādei saskaņā ar Regulā noteiktiem principiem.

 1. Datu nodošana ārpus ES un EEZ

 

Daži no mūsu pakalpojumu sniedzējiem var atrasties valstīs ārpus Eiropas Savienības, par kurām Eiropas Komisija ir nolēmusi, ka šāda trešā valsts vai valsts teritorija, vai viens vai vairāki konkrēti sektori, vai attiecīgā starptautiskā organizācija, nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni. Šādai nosūtīšanai nav nepieciešama nekāda īpaša atļauja.

 

Taču daži no mūsu pakalpojumu sniedzējiem var atrasties valstīs, kuras nav atzītas par tādām, kas nodrošina tādu pašu personas datu aizsardzības līmenis kā ES. Nododot datus tādiem pakalpojumu sniedzējiem, mēs garantējam, ka veiksim pasākumus, lai nodrošinātu Lietotāju personas datu un tiesību aizsardzību, izmantojot iespējas un metodes, kas apstiprinātas attiecīgajos datu aizsardzības normatīvajos aktos.

 

 1. Personas datu saņēmēji

Lietotāju personas datus apstrādā Pārziņa darbinieki un darbuzņēmēji, kuri ir pilnvaroti darbam ar personas datiem un ir atbilstoši apmācīti. Šādas personas apstrādā Lietotāju datus tikai iepriekš minētajos nolūkos.

Mēs neizpaužam Lietotāju personas datus trešajām personām, izņemot:

 • saskaņā ar Lietotāja skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • normatīvajos aktos paredzētajām personām, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • normatīvajos aktos noteiktos gadījumos leģitīmo interešu aizsardzībai.

Pakalpojumi sniedzēji, kuri sniedz mums tādus pakalpojumus, kuri ietver Lietotāju personas datu apstrādi, pieder pie šādām kategorijām: maksājumu sistēmas operators, bankas pakalpojumi, kurjeru pakalpojumi, mārketinga pakalpojumi, uzņēmumi, kas specializējas tirgus izpētē un datu apstrādē, vietnes analītikas pakalpojumi, vietnes hostings un uzturēšana, IT plānošana, attīstīšana un pārvaldīšana.

Pārzinis garantē un nodrošina, ka norādītās trešās personas apstrādā Lietotāju datus saskaņā ar starp Pārzini un šādu trešo personu noslēgto līgumu un tajā ietvertajiem norādījumiem, kā arī to, ka Pārzinis vienmēr veido sadarbību tikai ar uzticamiem partneriem, kas nodrošina datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu.

 

Lietotāju personas dati tiek nodoti sekojošiem datu saņēmējiem:

1) E-komercijas platforma: mēs izmantojam platformu, kas var pārsūtīt Lietotāja personas datus uz trešajām valstīm, pamatojoties uz EK lēmumu par adekvāta aizsardzības līmeņa nodrošināšanu vai standarta līguma klauzulām, kas noteiktas Regulā. Informāciju par datu pārsūtīšanu lūdzu skatīt https://www.shopify.com/legal/privacy.

2) Virtuālā briļļu pielaikošana: mēs izmantojam trešās puses lietotni, kas apkopo Lietotāja pseidonimizētos personas datus. Šī pakalpojuma sniedzēja privātuma politika ir atrodama https://www.fittingbox.com/en/legal-information-general-terms-and-conditions#data-privacy.

3) Pierakstīšanās un autentifikācija, izmantojot sociālo tīklu kontus: šie personas datu pārziņi var darboties kā pierakstīšanas pakalpojumu sniedzēji un pārsūtīt personas datus Pārzinim; to piemērojamās privātuma politikas var atrast viņu vietnēs. Šajā gadījumā par ar pierakstīšanos saistīto datu pārsūtīšanu atbild katrs Lietotāja attiecīgi izvēlētais pierakstīšanās pakalpojuma nodrošinātājs.

4) Mēs izmantojam trešo pušu pakalpojumus, lai nosūtītu jums informāciju un komerciālus materiālus, kas var pārsūtīt Lietotāja personas datus uz trešajām valstīm. Šāda pārsūtīšana balstās uz EK lēmuma par adekvāta aizsardzības līmeņa nodrošināšanu vai līguma standarta klauzulām, kas ir paredzētas Regulā. Informāciju par datu pārsūtīšanu lūdzu skatīt https://www.klaviyo.com/legal/privacy.

 

 1. Personas datu glabāšanas termiņš

Mēs glabājam Lietotāju personas datus ierobežotu laika periodu, kas atšķiras atkarībā no personas datu apstrādes nolūka. Pēc šī perioda Lietotāju personas dati tiks neatgriezeniski izdzēsti vai anonimizēti.

 

Iegūtos personas datus mēs glabājam kamēr:

 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti (piemēram, lai izpildītu Lietotāja pasūtījumu);
 • Lietotājs vai Pārzinis var realizēt savas leģitīmās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā, nosūtīt komercpaziņojumu vai e-pastu par saistītajiem produktiem vai pakalpojumiem);
 • pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus (piemēram, dati, kas saistīti ar maksājumiem par iegādātām precēm vai pakalpojumiem);
 • ir spēkā Lietotāja piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 

Users' personal data is stored in accordance with the following rules and criteria:

 

 • dati, kas savākti, lai noslēgtu un izpildītu preču vai pakalpojumu iegādes līgumus, t.sk. dati par maksājumiem: tiks glabāti un apstrādāti, lai izpildītu līgumu, kā arī tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu atbilstošo normatīvo aktu prasības (10 gadi);
 • reģistrēto Lietotāju dati: tiks glabāti Visu laiku, kamēr Lietotājam Vietnē ir reģistrēts konts un 2 gadus pēc konta izdzēšanas;
 • dati, kas savākti saistībā ar pierakstīšanos jaunumu saņemšanai: tiks glabāti kamēr Lietotājs neatrakstās no jaunumu saņemšanas;
 • dati, kas saistīti ar lietotāju pieprasījumiem mūsu klientu apkalpošanas dienestam: tiks glabāti kamēr Lietotājam Vietnē ir reģistrēts konts.

 

Papildus, attiecībā uz dažiem Lietotāja personas datiem, Pārzinim ir likumīgs pienākums glabāt šos datus arī pēc tam, kad Lietotāja konts vairs nav reģistrēts Vietnē. Šajā gadījumā Pārzinis patur tikai tos datus, kuri ir nepieciešami un tikai ar nolūku, lai ievērotu un realizētu savas juridiskās vai normatīvās prasības, atrisinātu strīdus, novērstu krāpšanu un Vietnes ļaunprātīgu izmantošanu.

 

 1. Vecuma ierobežojums:

 

Vietnes pakalpojumu izmantošana tiek liegta personām jaunākām par 18 gadiem, lai nodrošinātu atbilstošu izpratni par iegādātajiem produktiem vai pakalpojumiem un spēju veikt finanšu darījumus.

 

Ja tiks atklāts, ka neapzināti vai maldinošas informācijas dēļ esam savākuši personas datus no personas, kas ir jaunāka par 18 gadiem, vai ir iesniegti kādi citi, mums nevajadzīgi personas dati, mēs nekavējoties dzēsīsim šo informāciju.

 

 1. Lietotāja tiesības

Lietotājam ir tiesības pieprasīt informāciju par viņa personas datiem jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju, kā arī pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Ja apstrāde pamatojas uz Lietotāja piekrišanu, Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Ja Lietotājs uzskata, ka Pārzinis pārkāpj Lietotāja likumā noteiktās tiesības vai šos personas datu apstrādes noteikumus, Lietotājs var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Lietotāju ar atbilstošu piekļuvi jebkādiem viņa/viņas personas datiem 1 mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

Lai aizsargātu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Lietotāja identitāti pirms informācijas izsniegšanas par pieprasītajiem personas datiem.

 

Sīkdatņu politika

 

Pēdējo reizi atjaunināta: 11/2023

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuru interneta vietne saglabā Jūsu ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni.  Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek lietota, lai identificētu lietotājus personīgi. Izmantotās sīkdatnes netiek izmantotas nekādiem citiem nolūkiem, kā tikai tiem, kādi šeit ir aprakstīti.

 

 1. Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mūsu Vietne izmanto pirmās un trešās puses sīkdatnes. Pirmās puses sīkdatnes ievieto un izmanto tikai šī Vietne.  Trešās puses sīkdatnes ievieto ārējie pakalpojumu sniedzēji, kuri iegūst sīkdatņu informāciju.

 • Vietne izmanto sīkdatnes, lai:
 • nodrošinātu Vietnes drošību un pārvaldītu to
 • apkopotu Vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums izmērīt, cik labi Vietne atbilst  lietotāju vajadzībām, tās efektivitāti un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus
 • vāktu tehnisku informāciju par lietotāja pārlūkprogrammu, operētājsistēmu, IP adresi, ekrāna izšķirtspēju u.tml.
 • analizētu, kuras Vietnes lapas apmeklē lietotāji
 • lai novērtētu mārketinga kampaņas efektivitāti
 • atcerētos pirkuma groza saturu
 • atcerētos lietotāja iestatījumus: lietotājvārdu, piekrišanu sīkdatņu lietošanai, valodas izvēli, u.c.
 • lai parādītu lietotāja interesēm atbilstošu reklāmu (mērķauditorijas un reklāmas sīkdatnes)

 

Vietne izmanto sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas, lai dažas Vietnes lapas spētu darboties. Tādu sīkdatņu izmantošanai lietotāja piekrišana nav nepieciešama. Šādas sīkdatnes iekļauj:

 

Sīkdatne

Sīkdatnes lietošanas mērķis

Apstrādes termiņš

Datu nodošana trešajās valstīs/aizsardzības līmenis

Sīkdatne 1

Nosaka, vai lietotājs ir akceptējis sīkfailu piekrišanas lodziņu.

1 diena

Kanāda/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

Sīkdatne 2

Sīkdatne ir nepieciešama drošai norēķināšanās un maksāšanas funkcijai Vietnē.

Sesija

Kanāda/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

Sīkdatne 3

Saglabā lietotāja sīkdatņu piekrišanas stāvokli esošām domēnam.

1 gads

Kanāda/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

Sīkdatne 4

Sīkdatne ir nepieciešama drošai norēķināšanās un maksāšanas funkcijai Vietnē.

14 dienas

Kanāda/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

Sīkdatne 5

Sīkdatne ir nepieciešama drošai norēķināšanās un maksāšanas funkcijai Vietnē.

14 dienas

Kanāda/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

Sīkdatne 6

Saglabā lietotāju izvēles visos lapu pieprasījumos.

1 diena

ASV/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

Sīkdatne 7

Saglabā lietotāja sīkdatņu piekrišanas stāvokli esošām domēnam.

1 gads

Kanāda/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

Sīkdatne 8

Nosaka, vai lietotājs ir akceptējis sīkfailu piekrišanas lodziņu.

Sesija

Kanāda/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

Sīkdatne 9

Nosaka, kurām Vietnes daļām jābūt pieejamām konkrētiem Lietotājiem, pamatojoties uz pierakstīšanās statusu, ģeogrāfisko atrašanās vietu vai citiem parametriem.

Sesija

Kanāda/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

Sīkdatne 10

Šī sīkdatne tiek izmantota, lai droši saglabātu Lietotāja datus, apstrādājot pirkumu vietnē - sīkdatne ir būtiska  droša tiešsaistes darījuma veikšanai.

1 gads

Kanāda/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

 

 

 1. Reklāmas un analītikas sīkdatnes

 

Vietne izmanto mērķauditorijas atlases un reklāmas sīkdatnes, kā arī analītikas sīkdatnes, lai rādītu lietotājam atbilstošu reklāmu, palīdzētu izmērīt mārketinga kampaņas efektivitāti, kā arī, lai ierobežotu reklāmas rādīšanas reižu skaitu. Šādas sīkdatnes Vietne mēdz izmantot arī, lai uzlabotu lietotāju pārlūkošanas pieredzi, piemēram, parāda lietotājam viņu interesējošos produktus un pakalpojumus vai līdzīgus tiem, kurus lietotājs ir apskatījis, vai apkopo informāciju par apmeklējuma laikā parādītajām preferencēm komercziņojuma nosūtīšanas nolūkos.

Dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses - pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina Vietni ar analītikas, mērķauditorijas un reklāmas funkcijām.  Izmantojot trešo pušu sīkdatnes, mums nav iespējas kontrolēt sīkdatņu sniegto informāciju un mums nav piekļuves šiem datiem. Vietne saņem tikai anonimizētu informāciju.

Mūsu Vietne izmanto sekojošas sīkdatnes:

 

Sīkdatne

Sīkdatnes lietošanas mērķis

Apstrādes termiņš

Datu nodošana trešajās valstīs/aizsardzības līmenis

Sīkdatne 1

Apkopo datus par Lietotāja uzvedību un mijiedarbību, lai optimizētu Vietni un padarītu reklāmu Vietnē atbilstošāku.

Sesija

Kanāda/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

Sīkdatne 2

Apkopo datus par Lietotāja uzvedību un mijiedarbību, lai optimizētu Vietni un padarītu reklāmu Vietnē atbilstošāku.

Sesija

Kanāda/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

Sīkdatne 3

Apkopo datus par Lietotāja uzvedību un mijiedarbību, lai optimizētu Vietni un padarītu reklāmu Vietnē atbilstošāku.

Sesija

Kanāda/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

Sīkdatne 4

Apkopo datus par Lietotāja uzvedību un mijiedarbību, lai optimizētu Vietni un padarītu reklāmu Vietnē atbilstošāku.

Sesija

Kanāda/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

Sīkdatne 5

To izmanto Google AdWords, lai atkārtoti piesaistītu apmeklētājus, kuri, visticamāk, kļūs par klientiem, pamatojoties uz apmeklētāja tiešsaistes uzvedību vietnēs.

Sesija

ASV/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

Sīkdatne 6

Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto vietni.

2 gadi

Sīkdatne 7

Izmanto Google Analytics, lai apkopotu datus par to, cik reižu Lietotājs ir apmeklējis Vietni, kā arī par pirmā un pēdējā apmeklējuma datumiem.

2 gadi

Sīkdatne 8

Reģistrē statistikas datus par Lietotāju uzvedību Vietnē. Tiek izmantoti iekšējai analīzei.

1 diena

Kanāda/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

Sīkdatne 9

Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto vietni.

400 dienas

Kanāda/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

Sīkdatne 10

Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto vietni.

1 diena

Kanāda/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

Sīkdatne 11

Atklāj un saglabā, kura lapa tika parādīta Lietotājam.

Sesija

Kanāda/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

Sīkdatne 12

Reģistrē datus par Lietotāju uzvedību Vietnē, kuri tiek izmantoti iekšējai analīzei.

Sesija

Kanāda/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

Sīkdatne 13

Reģistrē datus par Lietotāju uzvedību Vietnē, kuri tiek izmantoti iekšējai analīzei.

Pastāvīgi

Kanāda/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

 

 

 1. Citas sīkdatnes

 

Vietne izmanto preferenču sīkdatnes, kas ļauj Vietnei atcerēties informāciju, kas maina Vietnes darbību vai izskatu, piemēram, Lietotāja vēlamo valodu vai reģionu, kurā atrodas Lietotājs.

Vietne izmanto sekojošas preferenču sīkdatnes:

 

Sīkdatne

Sīkdatnes lietošanas mērķis

Apstrādes termiņš

Datu nodošana trešajās valstīs/aizsardzības līmenis

Sīkdatne 1

Saglabā Lietotāja pašreizējo ģeogrāfisko atrašanās vietu, izmantojot Lietotāja IP adresi.

1 diena

Kanāda/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

Sīkdatne 2

Saglabā lietotāju laika zonu.

1 gads

Kanāda/adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu.

 

 

 1. Kā kontrolēt sīkdatnes?

Lietotājs var izdzēst visas sīkdatnes, kas jau ir lietotāja ierīcē, notīrot pārlūkprogrammas pārlūkošanas vēsturi un tādējādi atspējojot visas sīkdatnes no visām lietotāja apmeklētajām vietnēm.

Attiecībā uz dažādu sīkdatņu pārvaldību, lielākā daļa pārlūkprogrammu atļauj kontrolēt un pārvaldīt sīkdatnes, izmantojot pārlūkprogrammu iestatījumus.

Tomēr brīdinām, ka funkcionālo sīkfailu atspējošana var ietekmēt Vietnes darbību un / vai ierobežot sniegtos pakalpojumus. Atspējojot šādas sīkdatnes, lietotājs var arī pazaudēt tam noderīgu informāciju (piemēram, saglabātos pieteikšanās datus, vietnes iestatījumus). Lietotājam var nākties manuāli pielāgot atsevišķas sīkdatņu izvēles katru reizi, kad apmeklē Vietni.

 1. Kā ar mums sazināties?

Lietotāji var vērsties ar jautājumiem par sīkdatņu izmantošanu Vietnē, izmantojot kontaktinformāciju, kas ir norādīta mūsu Privātuma politikā.